Week 1: Midland Lee v.s. Smithson Valley

MIDLAND, Tx. (KOSA) -- Midland Lee defeats Smithson Valley 45-21.